Cookie Consent by TermsFeed Rekruttering og kompetanse - RT-midler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Rekruttering og kompetanse - Landbruk - RK-midler

Tilskuddsordningen Rekruttering og kompetanseheving i landbruket skal legge til rette for rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Utlyst ramme for 2023 var 900 000 kroner + inndratte midler fra tidligere år, som ga knapt 1,5 mill. kroner disponibelt. 

 

Søknadsfrist for 2024 blir 15. mars

Om utlysningen

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer fastsatt av det regionale partnerskapet, som blant annet består av fylkeskommunen, statsforvalteren, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket.

Midlene tildeles i samsvar med forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Hvem kan søke

 • Organisasjoner
 • Lag / foreninger
 • Kommuner
 • Kursarrangører
 • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner

Hva kan støttes

 • Kurs
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Fagsamlinger
 • Tiltak innen mobilisering, kompetanse, rekruttering, forskning og utvikling
 • Andre tiltak som bidrar til formålet

Prioriterte områder:

 • Tiltak som kan være med å videreutvikle Norge som matnasjon, samt Inn på Tunet-tiltak.
 • Tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging.
 • Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning og etterutdanning for næringsutøvere i landbruket.
 • Kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye landbruksnæringer.

Tiltak i tråd med nasjonale føringer og prioriterte innsatsområder i Regional Plan for landbruket i Nordland og Regionalt Næringsprogram for landbruket i Nordland prioriteres. 

Støttenivå

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Normalt inntil 75 % av tilskuddsgrunnlaget.

Krav til søknad

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no. Søknaden må skissere bakgrunn for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.

Søknaden skal inneholde: innledning, bakgrunn, målsetting, strategier, planlagte aktiviteter/program, organisering, arrangører og samarbeidspartnere, kursavgift, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesatser for evt. eget arbeid i prosjektet). Søknaden bør også inneholde søkers kontonummer og evt. organisasjonsnummer.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Ved søknader om tilskudd til kurs/konferanser må beregnet antall deltakere oppgis. 

Har du spørsmål om tilskuddsordningen, kontakt Håkon Renolen, 911 93 162 - hakren@nfk.no

Vilkår

Tiltaket må gjennomføres i samsvar med planene som er lagt fram.

Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet.

Det skal føres eget regnskap for tiltaket. Det skal settes opp så det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Dersom tiltaket ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

Riksrevisjonen, Landbruksdirektoratet og Nordland fylkeskommune har til enhver tid adgang til å kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Tilsagnet må benyttes innenfor fristen som oppgis i tilsagnsbrevet. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller - og etter konkret søknad - forlenge fristen for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet det.

Søker plikter å medvirke til at den som skal evaluere det enkelte prosjektet får adgang til de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å foreta en evaluering.

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside www.nfk.no i forbindelse med støtte til prosjektet.

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Tildelinger 2023:

Fylkesrådet vedtok i møte 6/6-2023 følgende tildelinger innenfor ordningen Tilskudd til rekruttering og kompetanse i landbruket, RK-midlene.

Fordeling RK-midler 2023
Tittel Søker Søkt Tilrådd
Møteplass for gårdbrukere Nesna kommune 27 000 27 000
Markdager for potet, grønnsaker og bær Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge 134 475 134 475
Kleivakonferansen 2023 Sortland videregående skole - avd Kleiva 75 000 75 000
Drift av sagbruk Norsk Bygdesagforening 42 500 42 500
Etablering av beitebruksplan Hadsel kommune 150 000 150 000
Kurs i Nordland-sau Arktisk Kompetanse- senter for Sau SA 330 000 330 000
Unge bønder i etableringsfasen Steigen kommune 50 250 50 250
Møte om psykisk helse for gårdbrukere i Steigen og Hamarøy Steigen bonde- og småbrukarlag 18 000 18 000
Søknad om støtte til møteserie om psykisk helse Nordre Meløy og Gildeskål bondelag 14 700 14 700
Kurs for Unge Bønder Nordland bondelag 100 260 100 260
Psykisk helse og beredskap Fauske og Sørfold bondelag 20 700 20 700
Kurs for Landbruksvikarer i bruk av melkerobot Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA 53 000 53 000
Introduksjonskurs i fjøsstell Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA 63 500 63 500
Fagdag om etablering og drift av skolehager 4H Nordland 90 000 65 000
Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse i Nordland Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge 150 170 150 170
Fagdag om besøksgård for elever på naturbruk og fagsamling for besøksgårdene 4H Nordland 100 000 75 000
SUM 1 419 555 1 369 055

Bedriftsrettede tilskudd innen landbruk behandles av Innovasjon Norge Nordland. Tiltak på enkeltbruk, bruksutbygging, o.l. faller altså normalt utenfor denne ordningen.

Opprett søknad

 

Opprett søknad

Søknadsfrist: 15. mars 2024