Cookie Consent by TermsFeed POLITISK PLATTFORM 2023-2027 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

POLITISK PLATTFORM 2023-2027

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre

Blågrønt taktskifte

Vi er et fylke fullt av muligheter, og nordlendingen er vår største ressurs. Vi tror at  hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell i samfunnet. Det skal være godt å bo,  jobbe og skape noe i hele Nordland, og målet er at flere skal ha lyst til å bli nordlendinger. Vi vil sette en ny og positiv kurs for Nordland.  

Kunnskap og kompetanse er løsningen på mange av våre utfordringer. Alle elever og lærlinger skal møtes av kvalifiserte lærere og veiledere. Alle skal oppleve trygghet  og mestring, og flere skal fullføre sin videregående opplæring. Et fleksibelt og  desentralisert studietilbud skal gi god læring hele livet. 

Fylkesrådet vil sørge for at inkludering og bekjemping av utenforskapet blir et fokusområde, og en naturlig del av alle fylkeskommunale aktiviteter og ansvarsoppgaver. 

Gode og trygge samferdselsløsninger binder Nordland sammen, og muliggjør næringsutvikling og bosetting i hele fylket. Et billigere og grønnere kollektivtilbud ruster oss for fremtiden. Vi skal utforske alternative og fleksible transportløsninger i distriktene. 

Nordland har satt seg ambisiøse klimamål, og arbeidet for å nå dem må
intensiveres. Vi skal bidra i det grønne skiftet gjennom reelle utslippskutt, og samtidig sikre et godt tilbud til innbyggerne. 

Vi vil løfte frivilligheten, kulturen og idretten, som skaper bo- og blilyst for nordlendinger i alle aldre. Vi må sørge for god inkludering og integrering. Både unge og eldre er viktige ressurser i samfunnet vårt. 
Gjennom samarbeid skal vi være en tydelig og kraftfull stemme fra nord, og jobbe for at Nordland kommer styrket ut. Vi skal sette Nord-Norges utfordringer på dagsordenen. 

Vi vil styrke det lokale selvstyret og gi fylkesdemokratiet et løft. Vi vil utrede gjeninnføring av formannskapsmodellen. Vi skal sikre en bærekraftig økonomistyring. Fylkeskommunen skal videreføre arbeidet med å redusere byråkrati og administrative kostnader, for å sikre midler til økt tjenesteproduksjon.

Offentlige arbeidsplasser må i større grad desentraliseres. Spredt bosetting er viktig, også i et sikkerhets- og beredskapsperspektiv. 
Fylkeskommunen skal være positivt innstilt til private initiativ og nye 
samarbeidsformer. Vi skal være en lagspiller og drivkraft for nordlandskommunene. 

Vår politikk skal legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser i hele Nordland.  
Tilgang på kraft er viktig for både eksisterende og nye næringer, og aktivitet som  skaper arbeidsplasser skal prioriteres. 

Kraftlinjene må utvikles slik at økt overføringskapasitet ivaretas regionalt. Vi vil arbeide for å øke produksjonen av fornybar kraft i Nordland.

Norske myndigheter både nasjonalt, regionalt og lokalt har et selvstendig ansvar og særskilte forpliktelser for å bevare, sikre og videreutvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv som en del av Norges felles kulturelle arv. Videre legges det til grunn at samepolitikken i Nordland må bygge på prinsippet om menneskenes likeverd og  forvaltes på sektorovergripende nivå. Kulturelt mangfold i Nordland er en berikelse.

Nordlendingen skal merke at dette er et blågrønt taktskifte i Nordland!