Kulturminner

Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte Nordlands kulturminner av regional og nasjonal verdi.

Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet, og omfatter både fysiske spor, gjenstander og steder det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til. Kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredete og kalles gjerne fornminner. Kulturminner yngre enn 1537 omfatter blant annet verneverdige bygninger og anlegg.

Nordland har mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnene er ikke-fornybare ressurser som skal ivaretas som kilder til både identitet, kunnskap og opplevelse. Ofte bevares kulturminnene best gjennom bruk, og det er sentralt at dette gjøres på en bærekraftig måte. Kulturminner er viktige ressurser både i seg selv og som ressurser i steds- og næringsutvikling.

Nordlands kulturarv bør ivaretas i et langsiktig perspektiv og i samarbeid med både kommuner, lokalmuseum og ikke minst eiere av kulturminnene.

(14.06.2013)

Fotefar mot nord-prosjektet i Nusfjord og Østre Nesland i Flakstad kommune har blitt tilrettelagt med helt nye skilt. Med det får de mange besøkende i området, lokale så vel som langveisfarende, en ny mulighet til å lære om stedets spennende kulturhistorie. Nordland fylkeskommune har stått for finansieringen av skiltene.

 

(23.05.2013)

Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland, ble i vinter invitert til Værøy skole for å delta i undervisningen om Værøys forhistorie. 

(16.12.2011)

”Kulturminner på Sør-Helgeland – utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal” ble behandlet i Komité for kultur og miljø under fylkestinget 5-9. desember, hvor den ble enstemmig vedtatt (FT-sak 185/11).

Haugsneset
(22.09.2011) 

Kulturminnedagen som  er en fast årlig, nasjonal markering, ble i Alstahaug markert med fordrag  på Petter Dass-museet ved arkeolog Trine Johnson, Kulturminner i Nordland. Tema var en presentasjon av områdets kulturminner, denne gang  med fokus på spor fra jernalderen. I tillegg ble det gjort rede for resultater av nyere arkeologiske registreringer i området.

Skjelettfunn på Austbø
(21.09.2011) 

Det som er skjelettdeler fra ei gravlegging som sannsynligvis fant sted for mellom tusen og  femtenhundre år siden, kom for dagen under opprydding på et gårdstun på Austbø i Alstahaug. Patolog ved rettsmedisinsk institutt i Tromsø har anslått at de innsamlede beina har tilhørt en 170 cm høy person. Nå er beina videresendt NTNU i Trondheim for radiologisk datering.

(08.07.2011)Utkast til Regional Kulturminneplan for Sør-Helgeland er klart for administrativt ettersyn. Høringsfrist er 16.09.2011.

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø
Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner i Nordland