Cookie Consent by TermsFeed Statlig tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Statlig tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Tilskuddsordningen kan kun benyttes til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.
NB! Søknadsfristen er endret - søknadsfrist fra og med 2023 er 1. desember.

Formål

Medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder vernet som friluftslivsområder etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv.

NB! Ordningen gjelder kun for friluftsområder som er statlig sikret. Sjekk Naturbase.no før du søker. 

Hvem kan søke?

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd som har lokal forvaltning av et statlig sikret friluftsområde kan søke om midler på denne tilskuddsposten.  

Søknadsfrist

1. desember. 

Hva kan støttes?

Midlene skal nyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Tilrettelegginga har følgende hovedmål: 

  • Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet. 
  • Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.
  • Hindre at friluftsliv fører til unødvendige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø. 

Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstveg, parkeringsplass og turveger eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner.

Det gis ikke støtte til drift av friluftslivsområder.

Vilkår

Mer informasjon om tilskuddsordningene og de enhver tid gjeldende vilkår finnes på Miljødirektoratet sine nettsider. 

Krav til søknad

Det blir stilt krav om at kommune/friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Planen skal følge ”Mal for forvaltningsplan”, være godkjent av fylkeskommunen og være innenfor planperioden. Planen skal lastes opp i elektronisk søknadssenter, og følge som vedlegg i søknaden. 

Søknad og rapportering

Miljødirektoratet - Søknadssenter (miljodirektoratet.no)

1. desember