Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd for kommuner - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskudd for kommuner

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune ut inntil 25,91 mill. kroner til hovedprosjekter over ordningen Arktis 2030. Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi og prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen.

Arktis 2030 er en tilskuddsordning som skal ivareta norske interesser i Arktisk, styrke samarbeid med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis. 

Søknadsfrist: 8. oktober 2021 kl. 12.00

Gjennom finansiering av prosjekter har BarentsKult  som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen (inkludert St. Petersburg og Leningrad oblast), og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur. Tildeling av tilskudd skjer etter søknad i.h.t. BarentsKults retningslinjer. Styret kan også etter innstilling fra BarentsKults faglige råd på eget initiativ sette av midler til å iverksette tiltak som bidrar til å fremme BarentsKults målsetninger. 

 

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene.
Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Kommuner i Nordland kan søke tilskudd til etablering av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

NFTU ønsker å tildele midler til fysiske tiltak i kommunene for bedre trafikksikkerhet der barn ferdes. En viktig målgruppe er skolebarn langs skoleveg.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til økt engasjement rundt trafikksikkerhet og støtter derfor opp om tiltak som bidrar til å bedre holdninger i trafikken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tilskuddsordningen er ment å gjøre at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.  

Formålet med ordningen er å utvikle konkrete handlinger i tråd med visjonen "Miljøfylket Nordland" og dermed bidra til å utvikle Nordland i en bærekraftig retning.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement rundt trafikksikkerhet, og støtter derfor prosjektrelatert arbeid som bidrar til å endre holdninger i trafikken.

NB  - nye retningslinjer fra 1.januar 2022 - kommer mer informasjon om det

Tilskuddsordningen Rekruttering og kompetanseheving i landbruket skal legge til rette for rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Utlyst ramme 2021: Ca. 1 mill. kr. 

Søknadsfrist: 15. april 2021. 

Fylkestinget bevilger 1,5 millioner kroner i sommerjobbtilskudd for 2021

Ung + gammel = glad sommer 

Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
 

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nordland

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nordland

Formålet med ordningen er å medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner.

Fremme folkehelse og utjevne sosiale forskjeller, i henhold til fylkestingets vedtak fra 2013 - Opptrappingsplan for helsefremmende videregående skoler.    

Som ledd i regionreformen har fylkeskommunene nå overtatt ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd fra og med 2020. 

Søknadsfrist for tilskudd fra 2021-midlene er 1. juni.

Prosjekter som mottar tilskudd, skal være gjennomført innen 1. oktober 2023. Dersom dette ikke oppfylles, kan departementet kreve helt eller delvis tilbakeføring av de statlige midlene som inngår i de aktuelle prosjektene.

Tilskudd som skal bidra til effektiv og bærekraftig infrastruktur som tilfredsstiller behovene til et konkurransedyktig næringsliv og til befolkningen.

Rammen for 2021 er 20 mill. kr.

Tilskuddsordningen skal bidra til et bærekraftig og nyskapende landbruk i Nordland. Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksrelaterte næringer.

NFTU skal tilrettelegge for at alle kommuner i fylket har et tilbud om valgfag trafikk ved minst en av kommunenes skoler. Valgfag trafikk er et valgfag elevene kan velge på ungdomstrinnet.

Bor du i Nordland og har en idé til et ungdomsprosjekt? Da kan du, din kommune eller din organisasjon søke om støtte fra Ungdommens fylkesråd. 

Tilskuddsordningen kan kun benyttes til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.

Formålet er å bidra til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen enten de har lokal, regional, interkommunal eller nasjonal karakter. Kommuner, lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke. Søknader som bidrar til kompetanseheving blant jegere og rettighetshavere prioriteres høyt.

Nordland fylkeskommune kan tildele tilskudd til kunstneropphold i Nordland. Formålet er å bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland, samt fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland. Økt internasjonalisering og å sette Nordland på kartet er også formålet med ordningen.

Kunstforeningene i Nordland drives på ideelt grunnlag og med stor grad av frivillighet og lokalt engasjement. Deres rolle som arrangør av utstillinger med profesjonelle kunstnere er viktig for å fremme visuell kunst i hele fylket. For å stimulere til økt aktivitet er det etablert en tilskuddsordning for visning av utstillinger  i Nordland. Også andre visningssteder kan søke ordningen.