Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd for organisasjoner / foreninger - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd for organisasjoner / foreninger

Gjennom finansiering av prosjekter har BarentsKult  som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen (inkludert St. Petersburg og Leningrad oblast), og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur. Tildeling av tilskudd skjer etter søknad i.h.t. BarentsKults retningslinjer. Styret kan også etter innstilling fra BarentsKults faglige råd på eget initiativ sette av midler til å iverksette tiltak som bidrar til å fremme BarentsKults målsetninger. 

 

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene.
Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Formålet med ordningen er å øke aktivitet i organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelse. Intensjonen er å fremmee helse, mestring og deltakelse i samfunnet hos medlemmene.

Nordland fylkeskommune viderefører ordningen med festivaltilskudd. Festivaler i Nordland kan søke om treårig tilskudd (gjelder i 2024,2027 osv)

Søknadsfristen for 2022 er gått ut.

Det kan søkes midler til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.

Søknadsfristen for 2022 er gått ut.
Formålet med ordningen er å fremme friluftslivet og stimulere til at flest mulig får anledning til å drive friluftsliv.

Søknadsfristen for 2022 er gått ut.
Tilskuddsordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til økt engasjement rundt trafikksikkerhet og støtter derfor opp om tiltak som bidrar til å bedre holdninger i trafikken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

EU Norge

Norge har deltatt i EUs Interreg-programmer siden 1995 da Sverige og Finland som nye EU-medlemmer inviterte Norge til å være med. Interreg er utviklingsprogrammer som bidrar til regionalt samarbeid på tvers av landegrenser i Europa. Nordland skal i neste programperiode 2021-2027 delta i tre Interreg-programmer.

Tilskuddsordningen er ment å gjøre at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.  

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement rundt trafikksikkerhet, og støtter derfor prosjektrelatert arbeid som bidrar til å endre holdninger i trafikken.

NB  - nye retningslinjer fra 1.januar 2022. Sjekk frist for å søke prosjekttilskudd.  

Det er ikke mulig å sende søknad til denne ordningen i 2022. Her på siden finner ud informasjon angående rapportering. 

Tilskuddsordningen Rekruttering og kompetanseheving i landbruket skal legge til rette for rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Utlyst ramme 2021: Ca. 1 mill. kr. 

Søknadsfrist: 15. april 2022.

Retningslinjer for aktivitetstilskudd samisk satsing

Vedtatt av fylkesrådet i sak 048/2022 den 01.03.2022.

 

Nordland fylkeskommune setter av penger som skal bidra til at barn- og unge har tilgang til å dyrke sine fritidsinteresser i organiserte fellesskap.

På grunn av dataangrep hos Nordland fylkeskommune er det utviklet et midlertidig søknadsskjema som sendes til post@nfk.no. Du finner søknadsskjemaet ved å trykke på denne lenken  (DOC, 104 kB)

FAQPublisert

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

 
Hva er hensikten med tilskuddsordningen?
Hvem kan søke om støtte?
Hvor mye kan det søker om?
Hvordan beregnes grunntilskuddet?
Hva er et aktivitetstilskudd og hvordan søker jeg på dette?
Hvordan søker jeg om deltakertilskudd?
Hvordan søker jeg om kulturmidler?
Hvilke søknadsfrister gjelder?
Hva er saksgangen når det gjelder disse tilskuddene?

 

Bor du i Nordland og har en idé til et ungdomsprosjekt? Da kan du, din kommune eller din organisasjon søke om støtte fra Ungdommens fylkesråd. 

Formålet er å bidra til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen enten de har lokal, regional, interkommunal eller nasjonal karakter. Kommuner, lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke. Søknader som bidrar til kompetanseheving blant jegere og rettighetshavere prioriteres høyt.

Nordland fylkeskommune kan tildele tilskudd til kunstneropphold i Nordland. Formålet er å bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland, samt fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland. Økt internasjonalisering og å sette Nordland på kartet er også formålet med ordningen.

Kunstforeningene i Nordland drives på ideelt grunnlag og med stor grad av frivillighet og lokalt engasjement. Deres rolle som arrangør av utstillinger med profesjonelle kunstnere er viktig for å fremme visuell kunst i hele fylket. For å stimulere til økt aktivitet er det etablert en tilskuddsordning for visning av utstillinger  i Nordland. Også andre visningssteder kan søke ordningen.