Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd for organisasjoner / foreninger - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskudd for organisasjoner / foreninger

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune ut inntil 25,91 mill. kroner til hovedprosjekter over ordningen Arktis 2030. Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi og prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen.

Arktis 2030 er en tilskuddsordning som skal ivareta norske interesser i Arktisk, styrke samarbeid med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis. 

Søknadsfrist: 8. oktober 2021 kl. 12.00

Gjennom finansiering av prosjekter har BarentsKult  som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen (inkludert St. Petersburg og Leningrad oblast), og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur. Tildeling av tilskudd skjer etter søknad i.h.t. BarentsKults retningslinjer. Styret kan også etter innstilling fra BarentsKults faglige råd på eget initiativ sette av midler til å iverksette tiltak som bidrar til å fremme BarentsKults målsetninger. 

 

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene.
Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Formålet med ordningen er å øke aktivitet i organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelse. Intensjonen er å fremmee helse, mestring og deltakelse i samfunnet hos medlemmene.

Nordland fylkeskommune viderefører ordningen med festivaltilskudd. Festivaler i Nordland kan søke om treårig tilskudd (gjelder i 2024,2027 osv)

Det kan søkes midler til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
Søknadsfristen for 2021 er gått ut.

Stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging for friluftsliv. Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Tilskuddsordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til økt engasjement rundt trafikksikkerhet og støtter derfor opp om tiltak som bidrar til å bedre holdninger i trafikken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tilskuddsordningen er ment å gjøre at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.  

Formålet med ordningen er å utvikle konkrete handlinger i tråd med visjonen "Miljøfylket Nordland" og dermed bidra til å utvikle Nordland i en bærekraftig retning.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement rundt trafikksikkerhet, og støtter derfor prosjektrelatert arbeid som bidrar til å endre holdninger i trafikken.

NB  - nye retningslinjer fra 1.januar 2022 - kommer mer informasjon om det

Tilskuddsordningen Rekruttering og kompetanseheving i landbruket skal legge til rette for rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Utlyst ramme 2021: Ca. 1 mill. kr. 

Søknadsfrist: 15. april 2021. 

Formålet med tilskuddene er å styrke, synliggjøre og utvikle samiske språk, kultur og samfunnsliv i Nordland.

Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
 

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nordland.

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nordland

Tilskuddsordningen skal bidra til et bærekraftig og nyskapende landbruk i Nordland. Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksrelaterte næringer.

Bor du i Nordland og har en idé til et ungdomsprosjekt? Da kan du, din kommune eller din organisasjon søke om støtte fra Ungdommens fylkesråd. 

Formålet er å bidra til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen enten de har lokal, regional, interkommunal eller nasjonal karakter. Kommuner, lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke. Søknader som bidrar til kompetanseheving blant jegere og rettighetshavere prioriteres høyt.

Nordland fylkeskommune kan tildele tilskudd til kunstneropphold i Nordland. Formålet er å bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland, samt fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland. Økt internasjonalisering og å sette Nordland på kartet er også formålet med ordningen.

Kunstforeningene i Nordland drives på ideelt grunnlag og med stor grad av frivillighet og lokalt engasjement. Deres rolle som arrangør av utstillinger med profesjonelle kunstnere er viktig for å fremme visuell kunst i hele fylket. For å stimulere til økt aktivitet er det etablert en tilskuddsordning for visning av utstillinger  i Nordland. Også andre visningssteder kan søke ordningen.