Cookie Consent by TermsFeed Fundament for marin næringsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Fundament for marin næringsutvikling

Nordland skal jobbe for gode grunnleggende rammebetingelser og infrastruktur for marin næringsutvikling

Smilende dame på båt med redningsvest - Klikk for stort bilde Thor-WIggo Skille

Strategisk fokus:

  • God samordning og koordinering av kunnskapsbaserte areal – og planprosesser
  •  Videreutvikle samferdsel og infrastruktur slik at det ikke er hemmende for vekst i marin sektor
  • Utvikle og tilpasse videregående utdanning og fagskoler etter behovet i marin sektor
  • Støtte opp og videreutvikle regionale forskningsmiljø
  • Stimulere til økt bruk av forskningsbasert kunnskap til utvikling av bedrifter og løsninger
  • Tilrettelegge for god og effektiv saksgang med mål om økt forutsigbarhet for næringslivet
  • Stimulere til god kapitaltilgan

Dagens status og muligheter

Nordland og Norge har et mål om økt sjømatpro- duksjon. Det krever at en evner å innrette arbeidet slik at man ser muligheter og møter de utfordringer dette vil innebære. For å muliggjøre verdiskaping og næringsutvikling er de marine næringene avhengig av god samferdsel og infrastruktur, tilgang til egnede areal, tilgang til kompetent arbeidskraft samt å evne å benytte forskning og innovasjon til næringsutvik- ling. Disse grunnleggende temaene er viktige i seg selv, men må også jobbes med i hvert av de fem satsingsområdene.

Areal

God og bærekraftig utnyttelse av sjøområdene er viktig for miljøet, for å minske eventuelle konflikter mellom interesser og for å kunne utløse innovasjon og næringsutvikling. Alle de marine næringene (hav- bruk, fiskeri, nyere algenæring mfl.) er avhengig av oppdaterte og helhetlige kystsoneplaner for å kunne utvikle seg. Godt koordinerte og kunnskapsbaserte areal- og planprosesser er derfor et viktig mål som fordrer økt kunnskap om bruk og vern av kystsonen. Fylket har behov for en mer helhetlig kystsoneplan- legging, hvor planpraksis koordineres med mål om å avsette egnet og tilstrekkelig areal for utvikling av marine næringer. Nordland fylkeskommune ønsker å være et foregangsfylke på god samordning av prosesser, gjennom blant annet medvirkning tidlig i prosessene.

Samferdsel / Infrastruktur

Fersk sjømat må raskt ut til markedene og det er av- gjørende med god infrastruktur i form av vei, ferjer, havner, bane og luftfart. Med en ønsket vekst i marin sektor blir videre utvikling av god og forutsigbar infrastruktur enda viktigere. Videre arbeid for god logistikk gjennom «Regional transportplan Nordland 2018–2029 - Fra kyst til marked» blir vesentlig.

God og driftssikker elektronisk infrastruktur (fiber, nett, strøm mm) er i økende grad avgjørende for næringsutvikling og driftssikkerhet for marin næring. Gode scenarioanalyser bør gjennomføres.
 

Utdanning/ rekruttering

Tilgang til personell med rett kompetanse ansees som en av de kritiske suksessfaktorene for nærings- livet. Utvikling og tilpasning av videregående utdan- ningstilbud og fagskolenivå etter næringas behov, og å sikre god tilstrømming av elever er viktig.
Tilrettelegging for mulighet for praksis nært hjemsted er etterspurt. Rekruttering til fiskeri er avhengig av muligheter for yngre fiskere å komme inn. Nordland skal søke å påvirke nasjonale myndigheter og andre relevante ordninger for å opprettholde eller utvikle muligheter for ungdom til å bli rekruttert til fiskeryr- ket.

Forskning og utvikling

Næringen er avhengig av god og tilstrekkelig forskningskapasitet for å kunne løse utfordringer og utvikle nytt næringsliv. Fylkets strategi om smart spesialisering legger stor vekt på forskning som
ett av flere tiltak i innovasjonsprosesser. Å bygge større forskningskapasitet i fylket er en prioritet med et spesifikt fokus på å få etablert en instituttsek-
tor relevant for marin sektor. Målet er å styrke og utvikle bedriftenes innovasjons- og forskningsevne. Samarbeidet mellom forskning og næringsliv skal styrkes med mål om økt bruk av forskningskunnskap til innovasjon og næringsutvikling.

Saksgang

Nordland fylkeskommune ønsker å stimulere til økt næringsaktivitet og til teknologisk utvikling. Effektive forvaltningsprosesser med forutsigbar saksgang ønskes av næringslivet og skal tilrettelegges.

Kapitaltilgang

Tilgang på kapital er vesentlig for utvikling. Fokuset legges på å støtte arbeidet med å etablere/styrke et nordnorsk investeringsfond, etablere virkemidler som støtter opp under automatisering og digitalise- ring i hvitfiskindustrien på land, samt arbeidet med
å tiltrekke seg private investorer og kapital. Nordland har som mål å være et attraktivt sted for investorer.