Cookie Consent by TermsFeed Økt videreforedling og utnyttelse av råstoff - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Økt videreforedling og utnyttelse av råstoff

Delmål 2

Nordland skal være ledende på omstilling til økt videreforedling og utnyttelse av alt råstoff, med mål om å jobbe seg opp i verdikjeden

Lakseslakteri med personer som jobber  - Klikk for stort bilde Bjørn Erik Olsen

Strategisk fokus:

  • Stimulere til helårs tilgang på egnet råstoff
  • Jobbe for ilandføring av alt råstoff og utvikling av smarte verdi­ kjeder
  • Stimulere til høyere bearbeidingsgrad gjennom bruk av nye tekno­ logiske muligheter
     

DAGENS STATUS OG UTFORDRINGER
Dagens fiskeindustri har i liten grad helårlige arbeidsplasser. Det ligger et stort potensial for verdiskaping ved å utvide sesongene. Mottak og produksjon av både ferskt og fryst (tint) råstoff kan bidra til det.  Et mål er derfor å stimulere til helårs tilgang på egnet råstoff. I tillegg til bedre tilgang til råstoff ligger det et potensiale i å utvikle fangstledd, mottak og verdikjede til et økt fokus på kvalitet og mulig- hetene for økt verdiskaping som ligger i det. Det krever et tettere samarbeid mellom flåte og landside for å utløse mulighetene, her vil arena for dialog og samhandling være viktig. For å utvikle etterspurte produkter er det viktig å være markedsorientert. Økt markedskunnskap og markedsinnsikt er nødvendig for å nå frem med de verdifulle produktene.

Full utnyttelse av alt råstoff bør være målsettingen. Internasjonale retningslinjer og et økt fokus på bærekraftig ressursutnyttelse tilsier dette. Siden 2013 har utnyttelsen av restråstoff økt, i dag utnytter pelagisk sektor omtrent 100 %, havbruksnæringen utnytter ca 93 % (alt utenom fritt blod) og hvitfisksektoren ca 61 % (tall fra 2019). Potensialet ligger i å øke utnyttelsen fra hvitfiskflåten, da en andel av de havgående fartøyene sløyer og prosesserer råstoffet om bord og restråstoffet bringes dermed ikke i land. Det er et verdifullt råstoff som blant annet kan utnyttes til fiskefôr eller lignende.

Rammeverket rundt hvitfiskerinæringen preges av komplekse reguleringer og gjør det nødvendig å job- be mulighetsorientert innenfor dagens rammeverk, samtidig som Nordland skal jobbe faglig og politisk for å påvirke fremtidige rammebetingelser.

Viderefordelingsgraden i fylket er lav og store meng- der hel hodekappet/sløyd fisk sendes ut av fylket, både fra hvitfisk og laksenæringen. Det er et mål å stimulere til økt bearbeidingsgrad i regionen og slik bidra til at virksomhetene jobber seg høyere opp i verdikjeden. For å muliggjøre dette er næringen blant annet avhengige av investeringer og modernisering av anlegg. Nye teknologiske løsninger for automasjon, logistikk, prosessovervåking med mere gir mulighet for land- og foredlingsindustrien i form av økt effektivitet og lønnsomhet.
 

Fiskegjel med oppkappet vannet tørrfisk i forgrunnen.  - Klikk for stort bilde Ole Musken - Norges sjømatråd