Cookie Consent by TermsFeed Satsingsområder - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Satsingsområder

I dette kapittelet presenteres de fem satsingsområdene, der hvert område har et delmål med tilhørende strategisk fokus. Gjennom en beskrivelse av dagens status og muligheter blir det synliggjort hvordan Nordland bør jobbe for å nå målene.

Stimulerer til grønn omstilling

Delmål 1

Stimulerer og muliggjøre konkurransekraft og vekst gjennom fokus på nye bærekraftige løsninger

Båt på hvaet.. - Klikk for stort bilde Got Skogsøy


Strategisk fokus:
•    Bidra til omstilling fra fossile til fornybare energiløsninger i fiskeflåte og havbruk
•    Stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder
•    Øke grad av gjenbruk og resirkulering

Dagens status og muligheter

Vi lever av naturen og er avhengig av at den nyttiggjøres bærekraftig. Når konsumenter verden over blir spurt hvilket land de tenker på når de hører sjømat svarer 41 % Norge, da Norge forbindes med rene havområder, strenge reguleringer og ikke minst en merkevare knyttet til nettopp dette10. For de mari- ne næringene er dermed bærekraft og grønn omstil- ling viktig. Dette innebærer et fokus på reduksjon av klimautslipp, minimering av påvirkning på biologisk mangfold og optimalisering av ressursutnytting.
Nordland har alle muligheter til å bli et foregangsfyl- ke innen grønn omstilling.

Omstilling fra fossile til fornybare energiløsninger blir viktig for å redusere klimautslipp. Å bidra til å redusere miljøavtrykket fra fiskeflåten og utvikle løsninger som kan få større deler av flåten over på grønnere drivstoffløsninger blir vesentlig. For
havbruk bør fokuset være å bidra i overgang til nye velfungerende energiløsninger på båt og flåtesiden.

Å stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder er et mål. Best mulig utnyttelse av alle ressurser, også ressurser som i dag sees på som avfall. Marin for- søpling er en av de største truslene for livet i havet. Deler av denne kommer fra den marine næringen og det er estimert at 20 % av den totale marine forsøp- lingen kommer fra menneskelig aktivitet på havet.
Problemstillingen er kompleks og sammensatt, men fokus på tilrettelegging for gode systemer og verdi- kjeder som sørger for avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulering av plast fra fiskeri og havbruksakti- vitet er av vesentlighet. Å skape ny næringsutvikling ut av dette innebærer en mulighet.

Et annet eksempel er mulighetene som ligger i å benytte slam eller fôr rester fra oppdrettsanlegg inn
i ny sirkulærøkonomisk virksomhet. Arbeidet med ut- nyttelse av alt råstoff (ofte kalt restråstoff) er også et ledd i det samme. For å muliggjøre dette må vi ta i bruk ny teknologi og utvikle nye forretningsmodeller.

For å få fortgang i grønn omstilling er det et stort be- hov for nettverk som setter søkelys på sirkulærøko- nomi og mulighetene som ligger i å utvikle smartere verdikjeder.

Sjø med fjell og snø på fjellene - Klikk for stort bilde Susanne Forsland

 

10 Norges Sjømatråd, https://seafood.no/aktuelt/Fisketanker/norge-i-verdenstoppen-for-barekraftig-sjomat/