Cookie Consent by TermsFeed Innledning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Innledning

Marin strategi Nordland 2022–2026 har som hovedmål å bidra til økt 
verdiskaping, et redusert miljøavtrykk og etablering av flere attraktive
arbeidsplasser i marin sektor i Nordland.

Nordland har en unik posisjon globalt sett ved å være en region med en lang og variert kystlinje og betydelige biomarine ressurser. Det marine nærings- livet må være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt, da det opererer og konkurrerer i et globalt marked.

Nordland legger prinsipper om bærekraftig forvalt- ning av naturressurser og FNs 17 bærekraftsmål til grunn for all næringsutvikling1. Fylkets satsing på smart spesialisering legges også til grunn i denne strategien ved at det tas utgangspunkt i regionens egne styrker, anerkjenner verdien av å benytte forskning som innovasjonsstøtte og jobber mot tet- tere koblinger mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og regionale utviklingsaktører. Smart spesialisering som arbeidsmetode skal stimulere til bærekraft og vekst i marin sektor i Nordland.

Den marine strategien løfter frem noen utvalgte pri- oriterte områder som skal ligge til grunn for hoved- innsatsen de kommende årene. Det betyr ikke at de områder som ikke er nevnt i strategien utgår, men de må regne med å få noe mindre prioritet.

Implementering og oppfølging av strategien vil skje gjennom en handlingsplan «Handlingsplan for marin sektor». Strategien er i tillegg ment som et styrings- verktøy, som skal brukes som grunnlag for den rapportering som skal skje årlig til Fylkestinget som overordnet styringsorgan. For administrasjonen i fylkeskommunen er handlingsplanen viktig i arbeidet med prioritering og oppfølging av oppgaver.

Strategiens forhold til andre planer

Den marine strategien bygger på statlige føringer, kunnskapsgrunnlag og prosesser. Den søker å ta opp i seg målsettinger i regionens strategier på om- råder som FoU, internasjonalisering og kompetanse.

Strategien er forankret i Regional planstrategi for Nordland 2021–2024 og overbyggingen for strategi- en og alle andre regionale planer er «Fylkesplan for Nordland 2013–2025 – Regional plan». Den skal gi overordnede og langsiktige retningsvalg for fylket.


Prosess

Arbeidet med strategien har vært ledet av en sty- rings- og ressursgruppe fra Nordland fylkeskommu- ne. Det er gjennomført en prosess høst 20–vinter 21 der næringsliv og partnerskap ble gitt god mulighet til medvirkning. Som grunnlag for strategien er det utarbeidet tre mulighetsnotater2 og gjennomført
fire innspillsmøter med næringsliv og partnerskap i marin verdikjede. Strategien bygger på de utfor-
dringer og muligheter som er kommet frem gjennom prosessen.

Samfunnsutvikler

Fylkeskommunen er i økende grad tildelt rollen som samfunnsutvikler. Dette innebærer å legge til rette for samarbeid, utvikle overordnede strategiske satsinger som kan følges opp av både private og offentlige, samt å drive veiledning basert på fylkes- kommunens brede kompetanse. Fylkeskommunen er avhengig av å påvirke og styre gjennom andre,
i nettverksrelasjoner og partnerskap. Denne stra- tegien er et verktøy for Nordland fylkeskommune, og til bruk i samhandling med aktuelle partnere for
realisering av økt verdiskaping, redusert miljøavtrykk og flere attraktive arbeidsplasser innen marin sektor.

Marin næring

Med marin næring mener vi hele verdikjeden rundt biomarine ressurser og alle typer virksomheter innenfor marin sektor. Fiske- og fangstnæringen med fartøy, mottaks-fryseanlegg, videreforedlings- anlegg og anlegg for ivaretagelse av restråstoff.
Oppdrettsnæringen med stamfisk, settefisk, matfisk, slakteri/videreforedlingsanlegg, brønnbåter, fôrin- dustri mm. og salgs- og markedsarbeid. I tillegg kommer en stor leverandørindustri bestående av
en rekke teknologi- og tjenesteleverandører. Marin næring innbefatter også tilhørende kunnskapsmiljø i form av forskning og utdanningsinstitusjoner, samt innovasjonsaktører.


1 Forslag Regional Planstrategi for Nordland 2021–2024s (høringsversjon)
2 Sammenstilt i «Mulighetsnotater marin sektor Nordland»