Cookie Consent by TermsFeed Styrke arenaer for marin næringsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Styrke arenaer for marin næringsutvikling

Delmål 5

Være en pådriver og støttespiller for utvikling av geografiske lokaliseringer og arena for samhandling og næringsutvikling

Fiskebåter slim ligger ved kai i et havneområde - Fjell i bakgrunnen og en by på siden - Klikk for stort bilde Johan Wildhagen - Norges sjømatråd

Strategisk fokus:

  • Tilrettelegge for utviklingen av sterke regionale miljøer
  • Forsterke klynger og samarbeidsnettverk
  • Tilrettelegge for tettere markedskontakt
  • Utvikle havner som tilrettelegger for næringsutvikling
     

Dagens status og muligheter

Marin næring står i tiden fremover ovenfor strengere krav og forventninger til stadig mer bærekraftig ut- vikling og god kunnskap om markedene blir avgjørende. Den teknologiske utviklingen går raskt og for å muliggjøre at Nordland tar en sterkere posisjon må næringslivsaktørene ha arenaer der kunnskapsdeling og nettverksbygging står sentralt og der aktører kan arbeide sammen mot et mål.

Regionale miljø med klynger og samarbeidsnettverk finnes flere steder i fylket. NCE Aquaculture, Marine Recycling Cluster og Cod Cluster er etablerte marine klyngesatsinger og det er samarbeidsnett- verk under utvikling blant annet på Helgeland rundt Dønna og Bodø. Geografisk samlokalisering er vist å stimulere til innovasjon, nytenkning og samarbeid mellom næringslivsaktører. Forskningsparker, kunnskapsparker, inkubatorer og næringshager skal i samarbeid med næringslivet, det offentlige virkemiddelapparatet og FoU-institusjoner legge til rette for vekst, nyskapning og utvikling i Nordland. Ved å fungere som kunnskapsbaser der aktørene kan dra nytte av hverandre, kan de løfte nye samarbeidskonstellasjoner og avkorte tid fra forskning til kommersialisering. Det skal tilrettelegges for videre utvikling av sterke regionale miljø for innovasjon
-og næringsutvikling i fylket. I dette arbeidet er tett samarbeid mellom SIVA og Nordland fylkeskommune viktig.

Fylkeskommunen skal tilrettelegge for utvalgte fellesarena på nasjonale og internasjonale messer (eks. AquaNor/NorFishing, Barcelona, Boston), samt være en døråpner og aktiv bidragsyter mot internasjonale markeder gjennom Innovasjon Nor- ges utestasjoner, EU-kontor med mere. Målet er
å øke næringens markedsinnsikt og markeds- kontakt.

Utviklingen av havner bør gjennomføres med næringsutvikling i fokus. Det ligger muligheter i å utvikle noen av fiskerihavnene til det som kan omtales som regionale næringshavner. Havnene er og har mulig- het til å bli naturlige knutepunkt for aktører innenfor fiskeri og havbruk, med særlig stor relevans for hvitfisknæringen. For å oppnå dette er det avgjørende å skape havner som tilbyr og utvikler tjenester som de marine næringene trenger. Å lage en plan og prioritering for utvikling vil være et naturlig første steg. Havnene og området rundt har store muligheter til å skape verdi og nytt næringsliv ved å være utviklingsorienterte og tilrettelegge for nyskapning og nyetablering.
 

dame som står ved vekg med fiskefilet.png - Klikk for stort bilde Tom Haga - Norges sjømatråd