Cookie Consent by TermsFeed Nye arter og marine muligheter - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Nye arter og marine muligheter

Muliggjøre utnyttelse av nye arter og marine muligheter gjennom strategisk bruk av FoU og samarbeid

Rør med noe vann i et forsknings-rom - Klikk for stort bilde Erling Fløystad - NIBIO

Strategisk fokus:

  • Aktivt benytte og utvikle FoU miljø som kan videreutvikle algenæringen
  • Kartlegge og videreutvikle andre arter Nordland kan oppnå konkurransefortrinn på
  • Utvikle nye forråstoff til havbruk i nært samarbeid med andre miljø
  • Bidra til realisering av piloter for integrert multitrofisk akvakultur

Dagens muligheter

Det kan ligge nye industrimuligheter i algenæringen. Både makro (tang og tare) og mikroalger er nye arter i oppdrett. De inneholder viktige vitaminer, mineraler og antioksidanter, noen tareslag har også proteiner, flerumettede fettsyrer og fiber. En rekke bedrifter er i en startfase og det er etablert nettverk med mål om å videreutvikle og industrialisere disse nye næringene, eks. Norwegian Seaweed Associ- ation AS. Hovedfokuset rettes nå mot å utvikle pro- dukter for markedet og bygge kompetanse om selve dyrkingen og markedsarbeid, her blir aktiv bruk av FoU for å videreutvikle næringen avgjørende. Opp- bygging av solide fagmiljø, ved NIBIO og Nord Uni- versitet, som jobber tett med næringen blir viktige verktøy. Arbeidet med å utvikle andre oppdrettsarter som Nordland har fortrinn på skal også fortsette.
Regionen er i dag langt fremme på oppdrett av røye og flekksteinbit.

Nordlandskysten har store utpregede gruntvannsområder med gode vilkår for en del arter som i dag er lite utnyttet eks krabbe, kamskjell, kråkebolle, kongsnegl, hjerteskjell, flatfisk mm. Det bør stimuleres til ilandføring og utnyttelse av disse i egen region, da det ligger et verdiskapingspotensial i å høste og videreforedle andre arter enn torsk i større

omfang enn Nordland gjør per i dag. Det krever aktiv bruk av FoU og utvikling av bedre betalende markeder.

Havbruksnæringen har behov for nye bærekraftige fôrkilder. Det kan ligge et stort verdiskapingspoten- sial i marint råstoff; restråstoff fra hvitfisk, mikroalger, tare, rur, raudåte og mesopelagiske arter fra Nord-atlanteren. Alternativt kan være råstoff fra landbruk eller andre kilder. For å muliggjøre utviklingen av nye fôrråstoff blir det vesentlig med samarbeid med andre næringssektorer som eks. landbruk, samt å videreutvikle satsingen som universitetet har hatt på mikroalger.

Fylket har noen aktører som satser på integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) og det er vist interesse for akvaponi, som er systemer som kombinerer oppdrett av akvatiske dyr og produksjon av planter i et felles system. Fokuset på utnyttelse av alle res-
surser gjør at det kan ligge fremtidige muligheter for næringsutvikling.

For å muliggjøre vekst i disse nye næringene er finansiering avgjørende, blant annet gjennom midler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU og andre støtteordninger. Nordland har en målsetting om å innhente økt finansiering fra eksterne finansierings- kilder.
 

Båt med tau som er fullstendig nedgrodd i tare - Klikk for stort bilde Lofoten Blue Harvest